Pitek
20.09 / 07.09.2019
photo
Za pomoc pokory mona jej nauczy innych. Dum nie mona spokorni dumnych.
w. Filaret metr. moskiewski
Biaowiea:Dni Nauki i Technologii Polska - Wschd
08.10.2007 - W dniach 17-19 padziernika 2007 r. w Biaowiey odbdzie si Forum "Dni Nauki i Technologii Polska - Wschód".

Celem Forum jest rozszerzenie midzynarodowej wspópracy polskich i europejskich zespoów sfery B+R (Badania i Rozwój) oraz przedsibiorstw dziaajcych w szczególnoci w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), rodowiska (Environment), zdrowia (Health) oraz wspópracy regionalnej (Transregional Co-operation) z partnerami z krajów Europy Wschodniej

Forum adresowane jest do firm i instytucji sfery B+R, maych i rednich przedsibiorstw (MP), zainteresowanych komercjalizacj rozwiza technologicznych i wspóprac biznesow w ramach projektów europejskich, przedsibiorstw innowacyjnych, oferujcych nowe technologie, produkty innowacyjne lub propozycje wspópracy z sektorem MP, przedsibiorstw, poszukujcych nowych technologii i innowacyjnych rozwiza oraz firm i instytucji, zajmujcych si transferem technologii.

Rezultatem Forum powinno by podjcie konkretnych przedsiwzi gospodarczych, bazujcych na transferze nowych technologii i rozwiza do przedsibiorstw, a take przygotowanie wspólnych projektów m.in. w ramach obecnie realizowanych programów wspópracy (w tym 7.PR, EUREKA).

W ramach Forum przewiduje si zorganizowanie:

1. Sesji naukowo-technicznych, prezentujcych wybrane zagadnienia dot. moliwoci wspópracy w obecnie realizowanych programach wspópracy europejskiej, obejmujcych zagadnienia z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), rodowiska (Environment), zdrowia (Health) oraz wspópracy regionalnej (Transregional Co-operation) 

2. Warsztatów i sesji plakatowej, prezentujcych oferty moliwoci komercjalizacji prezentowanych rozwiza, a take wspópracy w nowych projektach – w szczególnoci w FP7 i Inicjatywie EUREKA 

3. Spotka w ramach - Brokerage Event, celem których jest podjcie konkretnej wspópracy w wybranych tematach i transfer technologii (organizacja we wspópracy z Inicjatyw EUREKA). Organizatorzy bd suy pomoc w aranowaniu spotka indywidualnych.

za: www.teberia.pl/

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: